Radonmätning

Ungefär 325 000 bostäder i Sverige anses ha en förhöjd halt av radon i inomhusluften, vilket kan öka risken för lungcancer vid långvarig exponering. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radon. Det är viktigt att påpeka att radon är en osynlig och luktfri gas, vilket innebär att den enda tillförlitliga metoden för att upptäcka radon är att utföra en radonmätning.

För att mäta radon på ett säkert sätt rekommenderas en långtidsmätning som utförs under minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april. Årsmedelvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler får inte överstiga 200 Bq/m3 enligt gränsvärdena.

Att mäta är enkelt

Beställ hem radondosor och följ instruktionerna för placering. Efter minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) skickar du tillbaka dosorna för analys och får besked om radonhalten är förhöjd eller inte inom cirka en vecka.

Det är viktigt att utföra en radonmätning i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad, vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem, vid nybyggnation av ett hus och om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen eller om du misstänker att det finns radon.

Radonmätning

Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Radonmätning i hus/villa

För att mäta radonhalten i en villa är det rekommenderat att genomföra en långtidsmätning som ska pågå under minst 60 dagar under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. Vid snabba resultat kan en korttidsmätning utföras utan årsmedelvärde, vilket kan vara lämpligt exempelvis vid husköp. För att säkerställa radonhalten rekommenderas mätning vid husköp, husbygge, vid om- eller tillbyggnad av hus, vid förändringar av ventilation- eller uppvärmningssystem eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen utfördes.

Radonmätning BRF/flerbostadshus

Enligt miljöbalken har fastighetsägare ansvaret att övervaka radonhalten i inomhusluften och vid behov vidta åtgärder om halten överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit fram en metodbeskrivning för att mäta radon i bostäder som inkluderar instruktioner för att välja ut ett urval av lägenheter för att få en uppfattning om eventuella problem med radonhalten.

Radonmätning på skolor- förskola

Fastighetsägaren har enligt Strålskyddsförordningen ansvar för att hålla radonhalterna i skolor och förskolor under 200 Bq/m3 genom att utföra radonmätningar och vidta åtgärder om nivåerna överskrider referensnivån.

För att mäta radon på dessa arbetsplatser, bör man följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser samt Socialstyrelsens tilläggsriktlinjer som ger mer specifika riktlinjer för antalet lokaler som bör mätas.

Radonmätning på arbetsplatser

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker, vilket även inkluderar att ha kännedom om radonhalten. Det är viktigt för arbetstagare att känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Reglering av radon på arbetsplatser finns i Strålskyddslagen, Strålskyddsförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för exponering av radon.

För att få en uppfattning om radonhalten i arbetslokalen bör verksamheten fortsätta som vanligt under mätningen, så att man får ett värde som återspeglar den tid arbetstagarna tillbringar på arbetsplatsen. Det rekommenderas att radonmätningen genomförs under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april.

Radonmätning: Enkelt och livsviktigt!

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farlig. Det enda sättet att upptäcka den är att mäta.

Varför mäta radon?

 • Ungefär 325 000 bostäder i Sverige har förhöjd radonhalt.
 • Radon orsakar ca 500 fall av lungcancer varje år i Sverige.
 • Att mäta radon är både enkelt och billigt.

När ska man mäta radon?

 • Vid köp eller försäljning av en bostad.
 • Vid renovering eller tillbyggnad.
 • Vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystem.
 • Vid nybyggnation.
 • Var 10:e år.

Hur gör man en radonmätning?

 • Beställ hem radondosor.
 • Placera ut dosorna enligt instruktionerna.
 • Skicka tillbaka dosorna efter 60 dagar.
 • Få resultat och vidta åtgärder om radonhalten är förhöjd.


Tillsammans kan vi skapa en trygg och radonfri miljö!