Blåbetong
Radonmätning

Blåbetong

Blåbetong, även kallad blå lättbetong, är ett byggnadsmaterial som användes flitigt mellan 1929 och 1975. Det är en typ av lättbetong som baseras på alunskiffer, vilket ger den en blåaktig färgton.

Blåbetong användes främst för väggar och bjälklag, men förekommer även som fyllning i bjälklag. Det var ett populärt material under miljonprogrammet och finns i många en- och flerfamiljshus.

Blåbetong innehåller radium, som sönderfaller till radon. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering. Blåbetong anses vara den största radonkällan bland svenska byggnadsmaterial. Utöver radon avger blåbetong även gammastrålning, men Strålsäkerhetsmyndigheten anser generellt att radon i inomhusluft från blåbetong är ett större problem.

Det kan vara svårt att avgöra med blotta ögat om en vägg eller bjälklag innehåller blåbetong. En gammamätare kan användas för att identifiera blåbetong. 

Vid blåbetong kan det vara nödvändigt med radonsanering för att sänka radonhalten i inomhusluften till en säker nivå. Vilken metod som är lämpligast beror på en rad faktorer, som husets konstruktion och radonhalten. Det är viktigt att ta kontakt med en expert radonsanerare för besiktning och rådgivning.

Upptäcka blåbetong

De flesta upptäcker att blå lättbetong är orsaken till förhöjda radonhalter genom att utföra en radonmätning. Därför är det första steget att göra en radonmätning. Om mätningen visar förhöjda halter, behöver man undersöka orsaken. Genom att mäta gammastrålningen från exempelvis en vägg kan man fastställa om blå lättbetong finns i konstruktionen.

Radonmätningar är enkla att genomföra

Cirka 325 000 bostäder i Sverige beräknas ha förhöjda radonhalter, och varje år drabbas omkring 500 personer i landet av lungcancer på grund av radonexponering. Därför är det viktigt att regelbundet utföra radonmätningar, särskilt i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid förändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem, vid renoveringar eller tillbyggnader, vid nybyggnation, eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen. Om du misstänker att det finns radon är det också nödvändigt att mäta. Mätning av radon är det enda tillförlitliga sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon. Radonmätningen är enkel att genomföra:

Beställ radondosor

  1. Beställ radondosor från pålitliga och ackrediterade företag som specialiserar sig på radonmätning.

Placera ut dosorna

  1. Följ de medföljande instruktionerna noggrant för att placera radondosorna på lämpliga platser, vilket säkerställer en noggrann mätning.

Genomför mätningen

  1. Låt dosorna vara på plats i minst 60 dagar under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april, för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Skicka tillbaka dosorna

  1. Efter mätperioden, skicka tillbaka dosorna för analys.

Få resultatet

  1. Inom cirka en vecka får du en rapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.