Radon i bostäder
Radonmätning

Radon i bostäder

Radon kan endast upptäckas genom att utföra en mätning. Risken för lungcancer ökar vid långvarig exponering av höga radonhalter, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten leder radon till cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Det är därför av stor vikt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minska risken för skadlig påverkan på hälsan. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

För att genomföra en radonmätning hemma, kan du beställa radondosor för en långtidsmätning, vilket anses vara den säkraste metoden och ger ett pålitligt årsmedelvärde. När dosorna levereras, placeras de ut enligt instruktionerna som medföljer. Efter avslutad mätperiod skickas dosorna för analys och ungefär en vecka senare får du en rapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inte. Om radonhalten är inom de godkända gränserna, har du bevis på en hälsosam boendemiljö.

En radonmätning ska genomföras i minst 60 dagar under eldningsäsongen som varar från 1 oktober till 30 april. Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde.

I dagsläget finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda nivåer av radon i inomhusluften. Radon kan tränga in i våra bostäder och andra byggnader från marken, byggmaterial (till exempel blåbetong) eller hushållsvattnet. Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att upptäcka radon.